Masz prawo pytać ! Masz prawo wiedzieć !

Czy wiesz, że możesz pytać praktycznie o wszystko? 

1.Kto ma prawo pytać?

ARTYKUŁ 61 KONSTYTUCJI RP…

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne.
Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i
zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnychorganów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
2.Co jest informacją publiczną? 

 

KAŻDA INFORMACJA O SPRAWACH
PUBLICZNYCH STANOWI INFORMACJĘ
PUBLICZNĄ W ROZUMIENIU USTAWY I
PODLEGA UDOSTĘPNIENIU NA ZASADACH I W
TRYBIE OKREŚLONYM W NINIEJSZEJ USTAWIE.
Przykłady informacji publicznej:
  • faktury
  • umowy
  • rejestry
  • decyzje administracyjne
  • wyroki
  • dokumentacja z kontroli
  • wynagrodzenia 
  • protokoły z rady pedagogicznej
  •  i inne
Sąd Najwyższy – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z 1
czerwca 2000 r., sygn. akt III RN 64/00

 

W interesie Rzeczypospolitej Polskiej leży bowiem gwarantowanie prasie jak najszerszego dostępu do informacji, będących w posiadaniu organów i instytucji publicznych, rozumianego jako prawo do uzyskania informacji nie tylko w formie przekazu ustnego, pisemnego czy w innej postaci od zobowiązanego organu, lecz także poprzez wgląd do akt powstałych w rezultacie jego działalności. Natomiast wszelkie ustawowe ograniczenia wolności prasy, w tym prawa do informacji, nie mogą być interpretowane rozszerzająco, bowiem narusza to także prawo obywateli do rzetelnej informacji i zasadę jawności życia publicznego.

 

3.Jakie informacje mogą podlegać ograniczeniu:

 

Art. 5 ust. 2:
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na
prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Przepisy RODO nie ingerują w przepisy UDIP i nie wprowadzają przesłanek ograniczających dostęp do informacji publicznej
w porządku prawnym państwa członkowskiego

 

4.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

 

5.Terminy

 

Organ ma udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona bez zbędnej zwłoki do 14 dni, następuje powiadomienie w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Art. 14 ust. 1 i 2 udip Gdy forma lub sposób udzielenia informacji nie mogą być spełnione z przyczyn technicznych, wnioskujący w ciągu 14 dni musi odpowiedzieć, czy wyraża zgodę na zmiany. Brak odpowiedzi wnioskującego oznacza, że wniosek będzie nierozpatrzony.

 

Przedstawiliśmy podstawowe informacje pozwalające złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Jeśli potrzebujecie pomocy z uzyskaniem danej informacji napiszcie kontakt@rio.org.pl. Postaramy się pomóc.