W poniedziałek rozpatrzą 5 skarg, nie wiemy na kogo ! Czy zrobią to za zamkniętymi drzwiami?

W najbliższy poniedziałek w gminie Masłów odbędzie się posiedzenie komisji ds. petycji w sprawie rozpatrzenia, aż 5 skarg, jednak urząd gminy nie publikuje informacji czego dotyczą.

Z naszych informacji wynika, iż skargi zostały złożone przez różne osoby i podmioty.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Dudzik informuje na stronie BIP o zdalnej formie komisji. Czyli jakiej?

Taka forma nie została dotąd uregulowana w przepisach prawa, nie wiadomo  też, czy skarżący zostali poinformowani o terminie posiedzenia.

Sposób procedowania skarg budzi nasze liczne zastrzeżenia:

-co do terminu rozpatrzenia skarg, bowiem zgodnie z przepisami prawa  art.237 KPA skarga powinna być załatwiona w przeciągu miesiąca, nieoficjalnie otrzymaliśmy informacje,że część skarg została wniesiona kilka miesięcy temu

-co do kompetencji rozpatrywania skarg przez Komisję ds. Petycji, zgodnie ze Statutem gminy Masłów, komisja ta nie posiada uprawnień do rozpatrywania skarg.

Rada gminy Masłów zgodnie z art. 18b u.s.g. pkt.1 powinna powołać komisję skarg, wniosków i petycji, takiej komisji nie ma. Uważamy, że jej brak jest naruszeniem prawa, które w konsekwencji może prowadzić do zastosowania przez wojewodę stosownych środków nadzorczych.

Jednak co najbardziej kontrowersyjne, skarżący oraz inni obywatele najprawdopodobniej nie dostaną możliwość uczestnictwa w obradach i zabrania głosu.

Co zatem zrobi Pan Przewodniczący Dudzik oraz Wójt gminy Masłów Tomasz Lato w sytuacji, gdy prawo określa jasno:

− Art. 61 ust. 2: ,,Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu”.

− Art. 3 ust. 1 pkt 3 UDIP: Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

− Art. 18 ust. 1 UDIP: Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.

− Art. 18 ust. 4 UDIP: Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.

Niewątpliwie prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej przez  skarżących lub innych obywateli jest formą realizacji prawa do informacji o jakim mowa w art. 61 ust. 2 Konstytucji R.P. Wprowadzanie możliwości odbywania się obrad za zamkniętymi drzwiami jest prawnie niedopuszczalne.

Czy nagłe przyspieszenie procedowania 5 skarg jest efektem kontroli Wojewody Świętokrzyskiego?

Jeżeli nawet władze gminy chcą przeprowadzić zdalne posiedzenie to bezwarunkowo powinny zapewnić możliwość uczestnictwa zainteresowanym osobom.

Przewodniczący Rady został zapytany w jaki sposób zostanie zapewniona możliwość uczestnictwa w komisji osobom, które wniosły skargę, niestety do chwili obecnej odpowiedź nie została udzielona. Kolejny raz musimy podjąć formalne działania.

AKTUALIZACJA 03.05.2020

Pragniemy poinformować, iż po naszej publikacji otrzymaliśmy SMS od Przewodniczącego Rady Pana Piotra Zegadło, niestety Pan Przewodniczący nie posiada służbowego maila podobnie jak Przewodniczący Komisji Pan Marek Dudzik, dlatego jest to jedyna możliwość bezpośredniego kontaktu.

Przewodniczący Rady wyjaśnia:

„Obrady będą transmitowane na kanale YouTube tak jak sesja i wszyscy zainteresowani będą mogli je oglądać. Dodatkowo informuję, że komisja w dzisiejszym stanie prawnym spowodowanym wirusem i decyzjami naszego rządu nie może podjąć żadnej decyzji a jedynie zapoznać się ze sprawą, dyskutować”

Przewodniczącemu zostało zadane również pytanie w jaki sposób osoby, które wniosły skargę będą mogły prosić o umożliwienie zabrania głosu w ich sprawie – niestety pozostało bez odpowiedzi ! 

Dlaczego Stowarzyszenie podejmuje ten temat? W gminie Masłów mieszkańcy wielokrotnie mówili, iż mają wrażenie, że pewne istotne sprawy odbywają się jakby poza nimi.

Czy to normalne, iż Przewodniczący Rady Pan Zegadło oraz Przewodniczący Komisji Pan Dudzik nie posiadają służbowych adresów mailowych?

Czy to normalne, iż na stronie BIP Urzędu Gminy Masłów widnieje informacja o 5 skargach bez rozwinięcia czego dotyczą?

Czy to normalne, iż mieszkaniec nie zostaje poinformowany o terminie rozpatrzenia wniesionej skargi ?

Tak, wygląda na to, że to wszystko jest normalne i obowiązujące.

Jeszcze kilka lat temu na zasadzie „dobrej administracji” Przewodniczący Komisji Pan Janusz Obara informował z wyprzedzeniem o planowanym posiedzeniu wysyłając pismo na adres mieszkańca.