Petycja do Rady Gminy – odpowiedź szokuje!

Jak już pisaliśmy wielokrotnie Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich podjęło się próby przywrócenia możliwości zadawania pytań w istotnych dla mieszkańców sprawach na koniec Sesji Rady Gminy Masłów. W tej sprawie, we wrześniu 2019 została złożona do Rady Gminy Masłów petycja o dodanie do Statutu Gminy Masłów punktu 5)sprawy różne, wolne wnioski, zapytania mieszkańców 

Część Radnych procedując petycję była zapewne przekonana, iż zostanie ona odrzucona. Zostało nawet przygotowane obszerne uzasadnienie w którym można było przeczytać, iż petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

http://www.maslow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_11/BIPF5983CD93121A1Z/20191106_PetycjaOdpowiedzB.pdf

Ku zaskoczeniu części Rady, Radni podczas sesji 24 października 2019 odrzucili uzasadnienie uznające petycję za bezzasadną, co może wskazywać na przyjęcie petycji.

Problem w tym, iż ustawodawca wskazał 3 miesięczny termin na załatwienie petycji czyli na jej uwzględnienie lub odrzucenie.

W miesiącu grudniu Stowarzyszenie RIO zaczęło dopytywać Sekretarza Gminy Masłów, Przewodniczącego Rady Gminy Masłów, Przewodniczącego Komisji Statutowej Pana Andrzeja Kułaka co się dzieje z wprowadzeniem przepisów do Statutu. Padało wiele odpowiedzi, że nie wiadomo co naprawdę się stało podczas głosowania, że obsługa prawna przygotowuje zmiany, czy wreszcie, że Przewodniczący nie wyznaczył posiedzenia.

W związku z brakiem możliwości otrzymania spójnej odpowiedzi 12.12.2019 Stowarzyszenie RIO wystosowało pytania do przewodniczącego komisji Statutowej Andrzeja Kułaka o następującej treści:


Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Andrzej Kułak

Stowarzyszenie RIO na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP zwraca się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania :

1.Jakie działania formalne zostały podjęte w zakresie dodania do Statutu Gminy Masłów punktów określonych w złożonej przez Stowarzyszenie RIO petycji kierowanej do Rady Gminy Masłów?

W naszym zainteresowaniu są działania podjęte od czasu głosowania nad petycją tj. 24.10.2019 do dnia odpowiedzi na wniosek

2.Czy w okresie od 24.10.2019 do dnia odpowiedzi na wniosek odbyły się obrady komisji statutowej, której Pan przewodniczy?

3.Czy istnieją przeszkody formalne lub prawne uniemożliwiające wyznaczenie terminu posiedzenia komisji statutowej?


Przewodniczący Andrzej Kułak nie podjął się odpowiedzi na zadane pytania, odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz Zbigniew Zagdański, który między innymi informuje, iż:

-Komisja Statutowa nie ma obowiązku podjęcia działań uchwałodawczych w tej sprawie

-W związku z koniecznością uczestnictwa radnych w pracach innych Komisji związanych z uchwalaniem budżetu nie były zwoływane posiedzenia komisji ds zmian Statutu

Jako Stowarzyszenie kolejny raz jesteśmy zaskoczeni tym stanem rzeczy, czemu samorząd lokalny tak traktuje oddolne inicjatywy służące każdemu mieszkańcowi gminy Masłów.

Pragniemy przypomnieć, iż tuż po objęciu władzy przez Wójta Tomasza Lato powstał dokument o nazwie Strategia Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015 – 2025 oparty o ankietę przeprowadzoną wśród mieszkańców gminy Masłów.

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/maslow/5116.pdf

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/maslow/5115.pdf

Dokument zaczyna się od zdania:

Strategia Rozwoju Gminy Masłów jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu Gminy, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju,  w kompetencjach realizowanych przez jej władze.

Strategia dotycząca Urzędu Gminy Masłów:

Ankietowani jako konieczne do wprowadzenia zmiany/ usprawnienia pracy Urzędu Gminy wskazali (odpowiedzi ankietowanych):

• zmniejszenie uciążliwości załatwiania spraw w dni tygodnia inne niż poniedziałek,

• uruchomienie e-okienka podawczego, większa możliwość załatwiania spraw przez internet, w pytaniach do urzędu wprowadzić możliwość tzw. załącz plik,

• wprowadzenie innych godzin pracy oraz lepszej strony z dokumentami,

konieczne większe zaangażowanie pracowników w interesy Gminy, Urzędu, zwiększenie poczucia kreatywności u pracowników, uelastycznienie w zakresie kontaktu z petentem, wprowadzenie poza korespondencją tradycyjną formy telefonicznej, email, skrócenie czasu oczekiwania na odpowiedzi na korespondencję, ukształtowanie w pracownikach empatycznego podejścia do klienta, konieczność „wyprostowania” błędów w naliczaniu podatku od nieruchomości,

• zmiana nastawienia na pro-mieszkaniec gminy; pro-klient a nie wróg,

• zwiększenie zdyscyplinowania pracowników,

• sprawy urzędowe nie powinny być załatwiane szybciej „po znajomości”,

• UG Masłów mógłby pełnić funkcję nadrzędną i centralizować część zadań jednostek samorządowych (częściowo tak funkcjonuje, jednak rola nadrzędna powinna być rozszerzona na więcej kwestii),

• wprowadzenie elektronicznej obsługi petenta, godziny pracy urzędu  oraz weryfikacja kompetencji pracowników, większy nacisk na poszukiwanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych na planowane inwestycje,

• załatwianie spraw przez internet,

• Znieść wszystkie regulacje, jakie są w gestii gminy. Pozwolić w jak największym zakresie działać obywatelom,

• zredukować zatrudnienie emerytów,

• zwiększenie możliwości funkcjonowania Urzędu Gminy po godz. 15.

Strategia dotycząca Rady Gminy Masłów:

Wśród ankietowanych dominowały odpowiedzi wskazujące na słabą i średnią jakość pracy Rady Gminy w Masłowie.


Jako główny problem spełniania potrzeb mieszkańców przez ww. podmioty ankietowani wskazali bezradność tych instytucji, długi okres oczekiwania załatwiania sprawy, mały kontakt radnych z mieszkańcami, patrzenie wyłącznie przez pryzmat własnych potrzeb, brak reakcji na zgłaszane potrzeby mieszkańców.

Skomentuj mój wpis jako pierwszy!

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *