Starosta pisze o Konstytucji oraz ile starostwo miesięcznie wydaje na gazetkę.

Nasze Stowarzyszenie od kilku lat zajmuje się przestrzeganiem praw obywatelskich i jawnością w życiu publicznym. Wiemy, jak funkcjonuje administracja publiczna i czego się można spodziewać. Byliśmy pewni, że już nic nas nie zaskoczy, ale z pomocą przyszło Starostwo Powiatowe w Kielcach i reprezentujący je Starosta Powiatowy.

Od początku…

Na przełomie miesiąca marca i kwietnia pojawiła się publikacja Starostwa Powiatowego w Kielcach, pt. ” Lubię kontakt z mieszkańcami „

W artykule opisana jest sylwetka Sołtysa i Radnego gminy Masłów, Pana Artura Lisa, który jak podaje redakcja, jest otwarty na kontakty z mieszkańcami.

Starostwo Powiatowe w Kielcach – posty | Facebook

Otwartość na nowe doświadczenia sprawiła, że Artur Lis został sołtysem Domaszowic: – Spotkania z ludźmi są niezwykle ważne a to, że mi zaufali i powierzyli sprawy sołectwa, jest powodem do dumy.

To jest moje miejsce na ziemi. Chciałem dołączyć do tych, którzy nawet kosztem własnych wyrzeczeń podejmowali i podejmują trud budowy lepszego bytu tutejszej społeczności.

Ta publikacja zrobiła zamieszanie w społeczności lokalnej, część mieszkańców wypowiadała się, że ma inne doświadczenia.

My również podejmując różne inicjatywy w gminie Masłów mamy doświadczenia z sołtysem Arturem Lisem, który jednocześnie jest radnym. Jednak o otwartości do kontaktów radnego i sołtysa wypowiemy się w osobnym poście.

Stowarzyszenie RIO skierowało w sprawie publikacji wniosek do Starosty Pana Mirosława Gębskiego, a Starosta odpowiedział:

Starosta Mirosław Gębski dodał również coś od siebie, co nas mocno zaskoczyło:

Co mówi Konstytucja RP:

art. 61 Konstytucji RP

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

 

Co mówią wyroki sądów: 


II SA/Rz 1246/20

Zasadę jawności życia publicznego i transparentności działań szeroko pojętej władzy publicznej określa art. 61 Konstytucji RP. Stanowi on w ust. 1, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.


II SAB/Gd 101/20

Wskazać należy, że prawo do informacji zostało zagwarantowane w art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wiąże prawo do informacji publicznej z działalnością organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.


II SAB/Łd 9/21

Raz jeszcze podkreślić należy, że za informacje publiczne należy uznać informacje odnosząc się do podmiotów wykonujących funkcje publiczne lub gospodarujących mieniem publicznym niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone (por. wyrok NSA z 30 października 2002 r., II SA 181/02). Wspomniana wykładnia pojęcia informacji publicznej opiera się przede wszystkim na treści art. 61 Konstytucji RP, wskazującego jako kryterium udostępniania informacji, czy dotyczy ona działalności organów władzy publicznej lub osób pełniących funkcje publiczne.