Wojewoda Koniusz przegrał z nami przed Ministrem Spraw Wewnętrznych !

W miesiącu lutym pisaliśmy o tym, jak Wojewoda Świętokrzyski odmówił nam informacji o nagrodach, premiach, dodatkach i podwyżkach, które otrzymali podlegli pracownicy.

Wojewoda najpierw wezwał nas do wykazania szczególnego interesu publicznego z powodu którego tej informacji miałby nam udzielić.

Nasze Stowarzyszenie wskazało, iż interes publiczny wymaga sprawdzenia, czy Wojewoda stosuje się do zalecenia swojego zwierzchnika, tj. Prezesa Rady Ministrów, który w  kwietniu kierował słowa do podległych Wojewodów o wprowadzenie oszczędności w administracji publicznej: „Staramy się zaszczepić gen oszczędzania w administracji publicznej. To nie jest czas na premie, podwyżki i nagrody”

Niestety, Wojewoda uznał, iż nie wykazaliśmy interesu prawnego i zasłaniając się pojęciem „informacji przetworzonej” odmówił opinii publicznej informacji o przyznanych nagrodach, premiach, dodatkach i podwyżkach.

Wojewoda argumentował, że musi gromadzić i przetwarzać  dokumenty, następnie je analizować, zaangażować środki osobowe co zakłóciłoby normalne funkcjonowanie urzędu. 


Stowarzyszenie złożyło odwołanie od decyzji Wojewody do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zarzucając:

-art. 107 § 1 pkt 6 oraz § 3 w zw. z art. 7 i 77 KPA, w zakresie w jakim przepisy te zobowiązują organ do rzetelnego uzasadnienia decyzji, poprzez brak jednoznacznego wyjaśnienia faktycznych powodów dokonania odmowy udostępnienia informacji publicznej,

– błędną wykładnię, a w rezultacie niewłaściwe zastosowanie art. 107 § 1 i 3 w związku z art. 7 i 8 K.p.a., poprzez wydanie decyzji z rażąco błędnym uzasadnieniem faktycznym, a w konsekwencji prawnym,

– błędną wykładnię, a w rezultacie niewłaściwe zastosowanie art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.; dalej: także: „u.d.i.p.”). poprzez przyjęcie, że żądana informacja publiczna we wskazanym zakresie stanowi informację przetworzoną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy.


Dodatkowo podnieśliśmy, iż nie zgadzamy się z Wojewodą odnośnie konieczności gromadzenia i analizy dokumentacji.

Na własną rękę ustaliliśmy, iż w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach został wdrożony system ERP enova 365 w wersji platynowej, najbardziej rozbudowanej wersji oferowanej przez producenta, posiadający zaawansowane systemy raportowania i kontroli, pozwalający na generowanie pracownikom i kierownikom informacji wymaganych na potrzeby bieżącej pracy.

Zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie producenta, program umożliwia:

– swobodny dostęp do danych kadrowych i ewidencji historii zatrudnienia nawet do kilku lat wstecz w jednej kartotece w obszarze kadr i płac.

-definiowane elementy wynagrodzenia można podzielić (jedno z możliwych kryteriów podziału) na takie, które w wypłatach pracownika pojawiać się będą cyklicznie oraz takie, które wypłacane są okazjonalnie. Lista przypisanych pracownikom dodatków i potrąceń może zostać wydrukowana z poziomu listy pracowników. Pod drukarką w części Ewidencja pracowników jest dostępny raport pod nazwą Miesięczne zestawienie dodatków i potraceń

– rejestrację danych o karach i nagrodach łącznie z karami i nagrodami pieniężnymi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który nasze racje i uchylił decyzję Wojewody Zbigniewa Koniusz. Minister wskazuje, iż doszło do naruszenia przepisów, które miały istotny wpływ na rozstrzygnięcie.


Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !
1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO

…