Zabieranie głosu przez mieszkańców podczas sesji rady gminy.

Informacja o petycji 


‼️‼️‼️ Ważna informacja do mieszkańców Gminy Masłów ‼️‼️‼️

Wygląda na to, że zadawanie pytań przez mieszkańców, Sołtysów i inne osoby w sprawach różnych nie będzie możliwe. 🗣🗣🗣

24.10.2019 Radni Gminy Masłów będą decydować ⚖️⚖️⚖️, czy do Statutu Gminy Masłów zostaną wprowadzone zapisy umożliwiające Sołtysom, mieszkańcom oraz innym osobom zabieranie głosu podczas Sesji Rady Gminy.

Przypominamy, iż od lutego 2019 z porządku obrad zniknął 🔎 punkt „Sprawy Inne” gdzie mieszkańcy, Sołtysi, organizacje pozarządowe mogły zadać pytanie w istotnych dla nich kwestiach.

Od ponad 10 lat w porządku obrad Rady Gminy Masłów znajdował się punkt umożliwiający zabieranie głosu przez w/w osoby. Wszak punkt ten raz nazywał się „Sprawy Inne” lub „Sprawy organizacyjne, komunikaty”, ale Przewodniczący Rady zawsze dopuszczał do głosu mieszkańców na zakończenie obrad.

Niestety, obecny Przewodniczący Rady Gminy podkreśla, iż można prowadzić dyskusje czy zadawać pytania związane wyłącznie z porządkiem sesji.

⁉️ A że w porządku obrad nie ma już punktu „Sprawy Inne” do tego Przewodniczący już się nie odnosi.⁉️

Stowarzyszenie RIO 6 sierpnia wystosowało do Radnych projekt zmian umożliwiających zabieranie głosu przez osoby spoza Rady, prosząc jednocześnie Radnych o przesłanie opinii zwrotnej w tej sprawie.

Mimo, iż Radni otrzymali projekt już następnego dnia, to nikt nie wyraził swojej opinii w sprawie proponowanych zmian.

Kolejnym krokiem 🦵🦵🦵 było złożenie przez Stowarzyszenie RIO oficjalnej petycji dodającej do Statutu Gminy Masłów dwa punkty:

– że w porządku obrad znaleźć się ma punkt sprawy różne, wolne wnioski, zapytania mieszkańców

– że Przewodniczący w toku obrad udziela głosu osobom spoza Rady, wnoszącym o udzielenie głosu w sprawie będącej przedmiotem obrad w przypadku, gdy przedmiotowa sprawa pośrednio lub bezpośrednio dotyczy wnoszącego lub wnoszących. Z tym zastrzeżeniem, iż łączny czas wystąpienia jednej osoby nie może przekraczać 5 minut.

📛 W dniu 7 października 2019 Komisja ds. petycji uznała, iż petycja nie zasługuje na uwzględnienie.📛

Przeciwnym wprowadzeniu punktu umożliwiającego zadawanie pytań mieszkańcom był:

– Przewodniczący Komisji Marek Dudzik
– Radny Stanisław Doleziński

Nie głosował:
-Radny Wojciech Haba

🚯🚯🚯 Mimo, że petycja nie została jeszcze przegłosowana przez Radę Gminy Masłów na stronie BIP Urzędu Gminy pojawił się projekt negujący petycję waz z obszernym uzasadnieniem.🚯🚯🚯

Można w nim przeczytać:

– brak jest przesłanek do wprowadzenia postulowanych zmian

– jeśli mieszkańcy chcą poruszyć jakiś temat mogą skorzystać ze złożenia petycji lub skargi

– jeśli mieszkańcy chcą poruszyć jakiś temat mogą uczestniczyć w konsultacjach

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
I najważniejsze co zawiera projekt Radnych:

„Sprawy …, które wymagają rozpatrzenia prędzej czy później znajdą się w porządku obrad ustalonym przez Przewodniczącego Rady Gminy.”

http://maslow.esesja.pl/…/6…/petycja_uzasadnienie_570363.pdf
http://maslow.esesja.pl/zalacz…/…/petycja_projekt_567416.pdf

Tak brzmi uzasadnienie Radnych w tej sprawie.
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

Dla wyjaśnienia w przypadku petycji organ ma czas do 3 miesięcy na załatwienie sprawy, w przypadku skargi organ ma czas miesiąc na załatwienie sprawy, a ostatnie konsultacje społeczne odbyły się w gminie Masłów 2019.02.05.

Należy dodatkowo podkreślić, że aby złożyć skargę czy petycję obywatel musi mieć chociaż minimum wiedzy dotyczącej kodeksu postępowania administracyjnego oraz wymagane jest podjęcie działań formalnych.

Jednak tylko na te formalne możliwości zgłaszania spraw powołują się Radni, nie zaś na najprostszą z możliwych dla mieszkańców form jaką jest zadanie pytania.

Dodatkowo Radni w projekcie wskazują, iż w petycji znajdują się zapisy które mają rzekomo pozbawić Wójta prawa głosu. Informacje te są nieprawdziwe, a petycja uwzględnia wyłącznie dodanie możliwości zabierania głosu przez obywateli.

Nie udało nam się odszukać żadnego samorządu w którym obywatele zostaliby pozbawieni możliwości zadania pytania.

Wiele samorządów natomiast daje taką możliwość wprowadzając precyzyjne regulacje, dla przykładu:

1.👏👏Gmina Zagnańsk: Występuje punkt „Sprawy różne / Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy.”

2.👏👏Miasto Bodzentyn: Występuje punkt „ Wolne wnioski i zapytania”

3.👏👏Gmina Sitkówka Nowiny : Występuje punkt: „Wolne wnioski i informacje, sprawy różne”

4.👏👏Gmina Chęciny: Występuje punkt „ Sprawy różne – wnioski i zapytania”

5.👏👏Miasto Kielce: Występuje punkt „Sprawy różne i wolne wnioski”

6.👏👏Miasto Jędrzejów: Występuje punkt „ Sprawy różne”

7.👏👏Miasto Daleszyce: Występuje punkt „Zapytania i sprawy różne”

Zastanawiający jest również rozdźwięk w tej sprawie. Z jednej strony Radni w uzasadnieniu powołują się na przepisy prawa, podają, iż „W tym stanie rzeczy, przedmiotem sesji nie mogą być „sprawy różne”, „wolne wnioski”, „czy zapytania mieszkańców” zgłaszanie na sesji nie objęte porządkiem obrad.
Natomiast Sekretarz Gminy Masłów udzielając Stowarzyszeniu RIO odpowiedzi podał, że przepisy prawa takie jak uchwała, ustawa lub statut 👉nie uniemożliwiają dodania takiego punktu do porządku obrad.👈

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Masłów: Dzwońcie, pytajcie Radnych ze swoich okręgów co jest powodem takiego działania.

Poniżej lista Radnych którzy zasiadają obecnie w Radzie Gminy Masłów:
Piotr Zegadło
Marek Dudzik
Wojciech Haba
Mateusz Fąfara
Ryszard Filipowicz
Ryszard Szymczuch
Malgorzata Kozubek
Bernarda Komorowska
Andrzej Kułak
Artur Lis
Zenon Pedrycz
Tomasz Ksel
Obara Janusz
Andrzej Pedrycz
Stanisław Doleziński


Głosowanie

🙏🙏Otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym szereg gratulacji, że udało nam się obronić petycję umożliwiającą zabieranie głosu w sprawach różnych przez Sołtysów, mieszkańców, organizacje pozarządowe.

Jednak nie czujemy się wygranymi. W dniu dzisiejszym wygrała demokracja, pro-obywatelska postawa Radnych, wygrali Sołtysi i mieszkańcy, wygrali wszyscy.🎊🎊🎊

W skrócie, w dniu dzisiejszym podczas sesji Rady Gminy Masłów była głosowana uchwała dotycząca ewentualnego wprowadzenie do Statutu Gminy Masłów zapisów umożliwiających między innymi poruszanie tematów różnych podczas sesji Rady Gminy.

Na wstępie Przewodniczący komisji do spraw petycji Pan Marek Dudzik uzasadnił, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie, następnie Przewodniczący Rady oddał głos Radnemu Panu Tomaszowi Kselowi, który wskazywał nie ograniczajmy swobody wypowiedzi, dodał, że zdaje sobie sprawę, iż czasami pytania mogą być trudne lub niewygodne, ale od tego jesteśmy, aby odpowiadać na te pytania. Radny Ksel podnosił, iż w związku z brakiem możliwości poruszania tematów różnych najbardziej tracą na tym Sołtysi, a Radni powinni mieć możliwość ich wysłuchania, aby podejmować właściwe decyzje w głosowaniu. Radny mówił, że z zasmuceniem obserwuje na Sali obrad coraz mniejszą liczbę Sołtysów, którzy mówią, a po co mamy przychodzić jeśli mamy siedzieć przy braku możliwości zadawania pytań.

🗣🗣🗣 W dalszej części przedstawiciel Stowarzyszenia RIO przedstawił stanowisko w sprawie petycji prosząc Radnych o jej uwzględnienie.

Swój głos zabrał również Radny Ryszard Filipowicz wskazując, iż w dużej części zgadza się z przedmówcami i że należy pochylić się nad tą sprawą.

Przewodniczący Rady Pan Piotr Zegadło nie podzielił naszej argumentacji wskazując, że są to sprawy nadmuchiwane, że zrobiła się nagonka, iż nie udzielany jest głos mieszkańcom. Przewodniczący dodał, że tutaj mamy taki mały sejm, tutaj rozpatrywane są sprawy najważniejsze, mieszkańcy mają możliwość przez Radnych zgłosić problemy, mogą złożyć wnioski czy zapytania do urzędu, a urząd odpowie ile by nie było pytań. Przewodniczący wskazywał też, iż nie miał od Sołtysów postulatów o potrzebie dodatkowych pytań, a w punkcie sprawy różne rzadko są poruszane sprawy strategiczne. Przewodniczący odniósł się krytycznie do rozpropagowywania w internecie informacji, iż brak punktu umożliwiającego zabranie głosu w sprawach różnych działa na niekorzyść mieszkańców, a to że jakaś ilość osób obejrzała coś w internecie nie jest podstawą, aby twierdzić, że wszyscy, cały świat jest przeciw temu co my robimy. Przewodniczący powiedział również, iż chętnie będzie pośredniczył w rozwiązywaniu części spraw.

W dalszej części nastąpiła wymiana argumentów pomiędzy Radnym Tomaszem Kselem, Przewodniczącym Piotrem Zegadło oraz Radnym Januszem Obarą.

⚖️⚖️⚖️ Po dyskusji Radni podjęli głosowanie ⚖️⚖️⚖️

Za uznaniem petycji jako nie zasługującą na uwzględnienie byli:

Doleziński Stanisław
Dudzik Marek Łukasz
Kułak Andrzej
Lis Artur Maciej
Obara Janusz
Zegadło Piotr Władysław

Za odrzuceniem stanowiska komisji byli natomiast:

Fąfara Mateusz Jan
Filipowicz Ryszard Jan
Komorowska Bernarda
Kozubek Małgorzata
Ksel Tomasz
Pedrycz Zenon Adam
Szymczuch Ryszard Piotr

Od głosu wstrzymał się:
Haba Wojciech

Szanowni Państwo Radni w tej sprawie nie ma przegranych, większością głosów wygrała demokracja i postawa pro-obywatelska. Jesteśmy przekonani, iż również Radni, którzy negatywnie opowiedzieli się za nasza inicjatywą z czasem dostrzegą pozytywne aspekty niniejszej petycji.

Gorąco natomiast dziękujemy Radnym
Pan Mateusz Fąfara 🥇
Pan Ryszard Filipowicz 🥇
Pani Bernarda Komorowska 🥇
Pani Malgorzata Kozubek 🥇Szczególne podziękowania
Pan Zenon Pedrycz🥇
Pan Tomasz Ksel 🥇
Pan Ryszard Szymczuch 🥇

oraz za merytoryczne wsparcie Rafał Micigolski Radny Gminy Miedziana Góra, Gmina Sitkówka-Nowiny

Po sesji Rady Gminy Masłów przedstawiciel Stowarzyszenia RIO przeprowadził rozmowę z Przewodniczącym Piotrem Zygadło wyjaśniając, iż nie było celem rozdmuchiwanie tej sprawy w internecie, jednak przy braku możliwości dyskusji o ważnych w naszej ocenie sprawach, dyskusja w naturalny sposób przenosi się tam, gdzie dyskutować można. Zaproponowaliśmy również Przewodniczącemu wypracowanie wspólnej formuły umożliwiającej realizację pewnych postulatów bez konieczności korzystania ze skargi, petycji czy wniosku tak, aby nie obciążać pracy Radnych i UG Masłów.

Na sali można było również usłyszeć słowa „Wreszcie ktoś się wstawił za Sołtysami”