Burmistrz winny, kary nie będzie !!! Poniósł karę przez napiętnowanie.

Na początku roku pisaliśmy o kontrolach prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w gminie Chęciny.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, po przeprowadzonej w Chęcinach kontroli i wykrytych nieprawidłowościach, wystosował do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienie o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Rzecznik Dyscypliny Finansów publicznych wszczął postepowanie, a po jego zakończeniu złożył wnioski o ukaranie urzędników, w tym Burmistrza Roberta Jaworskiego oraz Mariusza Nowaka.

Jak wynika z dokumentacji pokontrolnej, nieprawidłowości dotyczyły m.in. sprawozdań finansowych oraz zawyżania wynagrodzeń.

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych wnioskował odpowiednio o karę nagany oraz karę upomnienia.

Komisja Orzekająca działająca przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w składzie Anna Garlicka, Jadwiga Nowak, Agnieszka Karyś – Bąk oceniając materiał orzekła winę, ale odstąpiła od wymierzenia kary Burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu, natomiast w stosunku do Pana Mariusza Nowaka postępowanie umorzyła.

Co ustaliła Komisja Orzekająca:

  • szereg nieprawidłowości w sprawozdaniach
  • zawyżanie wynagrodzeń
  • naruszenie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miasta i Gminy Chęciny

Obwinieni w wyjaśnieniach oraz na samej rozprawie nie kwestionowali zarzutów. Burmistrz wyjaśniał, iż nieprawidłowości związane były z brakami kadrowymi, brakiem wykwalifikowanych osób oraz zatrudnieniem osób na zastępstwo. Wyjaśniał, że w tym czasie przygotowywano wielomilionowe inwestycje. W zakresie nieprawidłowości w wynagrodzeniach, Burmistrz również nie kwestionował naruszenia prawa, podkreślał jednocześnie, że kara nie jest adekwatna do winy i jest demotywująca. Wskazywał, że karę poniósł już w mediach społecznościowych.

Skład Orzekający uznał bezsporną winę Burmistrza w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych i zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary, tj. odstąpienie od jej wymierzenia. Komisja Orzekająca wzięła w obronę samego Burmistrza wskazując, że poniósł karę poprzez napiętnowanie Jego osoby w mediach społecznościowych co działało demotywująco dodając, że kara o którą wnioskował Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych (nagany) byłaby rażąco dotkliwa dla obwinionego.

Odnośnie Pana Mariusza Nowaka komisja orzekła, iż kwota zaciągniętych zobowiązań 4876zł w stosunku do budżetu miasta nie jest znacząca, a samo przeprowadzenie postępowanie będzie spełniało społeczny cel. W tym przypadku Skład Orzekający zdecydował o umorzeniu postępowania.

Kilka słów komentarza.

Szanowni Państwo, to nasze Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich od samego początku śledziło tę sprawę.

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych sformułował 3 wnioski o ukaranie! – (rio.org.pl)

Nie mamy informacji o tym co Burmistrz rozumie przez napiętnowanie w mediach społecznościowych, mamy nadzieję, że nie fakt prawa do informacji publicznej i prawa do udostępniania pozyskanych dokumentów. Prawo do informacji wynika wprost z art.61 Konstytucji RP i jest niezbywalnym prawem obywatelskim do pozyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej.

Właśnie przypadek Burmistrza Jaworskiego oraz nadzwyczajnego złagodzenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych pokazuje, jak ważnym jest dostęp do informacji publicznej oraz kontrola społeczna dotycząca działalności organów państwowych.

W tym samym czasie ustawodawca zaktualizował Kodeks Karny Skarbowy podnosząc bez mała trzykrotnie wysokość mandatów za wykroczenia skarbowe. W chwili obecnej przedsiębiorca za wykroczenie skarbowe może zapłacić nawet 14000zł.

Nikomu z Państwa nie życzymy postępowania administracyjnego lub karnoskarbowego, a jeśli już się zdarzy życzymy, aby skład orzekający stosował nadzwyczajne złagodzenia kar, uwzględniając wszelakie okoliczności jak to miało miejsce w opisanym przypadku. Próbowaliśmy ustalić u źródła jakie szczególne przesłanki zaważyły na nadzwyczajnym złagodzeniu kary, dostaliśmy informację, że komisja nie będzie komentowała orzeczeń.

ORZECZENIE

UZASADNIENIE


Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !

1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO