Jak co roku sprawdzamy jawność wynagrodzeń !!!

W miesiącu styczniu rozpoczęliśmy kolejną akcję związaną z jawnością wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego. W tym roku rozszerzyliśmy ilość pytań oraz liczbę podmiotów do których zostały skierowane.

W 2021 roku wykazaliśmy wielokrotnie, że jawności wynagrodzeń w administracji publicznej to elementarne informacje, które powinny być znane opinii publicznej.

Jedną z najtrudniejszych spraw 2021 było postępowanie, które prowadziliśmy z Wójt gminy Łopuszno. W sprawie tej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł rażące naruszenie prawa, natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze jednoznacznie wskazywało, iż orzecznictwo opowiada się za szeroką wykładnią pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną i z zakresu tego można wykluczyć tylko takie stanowiska, które mają charakter usługowy czy techniczny, np. utrzymanie czystości albo sekretarka.

W przypadku Burmistrza gminy Łagów również finalnie udało się uzyskać pełne informacje mimo, iż Burmistrz informował,  że w urzędzie pracownicy nie są funkcjonariuszami publicznymi, nie otrzymali samodzielnych uprawnień, są podległymi pracownikami pełniącymi funkcje usługowe.

Prawne zabiegi w interpretacji orzecznictwa nie pomogły również Wójtowi Tomaszowi Lato, który w odmowie udostępnienia informacji uzasadniał, iż wydał polecenie służbowe, aby od 6 lipca 2020 (kilka dni po naszej pierwszej publikacji z informacjami o nagrodach) decyzje w sprawach związanych z funkcjonowaniem organu oraz dysponowaniem majątkiem dokonywały wskazane przez Wójta osoby, ograniczając tym samym możliwość wpływania na funkcjonowanie organu oraz obywateli przez pracowników, którzy takiego upoważnienia nie otrzymali. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach nie miało wątpliwości i Wójt ostatecznie musiał udostępnić informacje.

Jako Stowarzyszenie staramy się nie komentować wysokości przyznanych kwot ani ich zasadności. Stoimy wyłącznie na stanowisku, że muszą być jawne.

Zwracają się do nas pracownicy samorządu terytorialnego prosząc o zbadanie wynagrodzeń w ich jednostkach pracy. Faktem jest, że w instytucjach publicznych dochodzi do zróżnicowania wynagrodzenia zasadniczego na tożsamych stanowiskach pracy. W tym względzie wyrażamy pogląd, że pojawia się pole do rozmowy dotyczącej zasad wynagradzania pracowników w JST. Szczególnie teraz, kiedy widzimy, że niektórzy włodarze otrzymali bardzo wysokie podwyżki wynagrodzenia, które niestety nie sięgnęły szczebla niższego.

Przed nami szereg publikacji z poszczególnych samorządów.

Dziś chcemy wyrazić uznanie dla samorządów Miedziana Góra, Górno i Nowa Słupia. Samorządów, które w podstawowym czasie udzieliły wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytania.

W przypadku Nowej Słupi w naszej ocenie został zawężony zakres żądanej odpowiedzi, ale postaramy się przekonać Burmistrza na podstawie bogato wypracowanego orzecznictwa, iż zakres informacji o osobach sprawujących funkcje publiczne powinien być szerszy.

Pytaliśmy o:

  1. udostępnienie listy imion i nazwisk oraz stanowisk pracowników podległych Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi, którzy w 2021r otrzymali nagrodę/nagrody, premie, dodatki  oraz wysokości kwotowe w odniesieniu do każdego z pracowników oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody, premii, dodatku – w odniesieniu do każdego pracownika.
  2. podanie, czy w stosunku do pracowników o których mowa w pkt. a, którzy  otrzymali nagrody w  2021r. wpływały do organu skargi
  3. podanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego na wszystkich stanowiskach pracy 
  4. podanie wysokości podwyżek wynagrodzenia zasadniczego na wszystkich stanowiskach pracy ( z wyszczególnieniem stanowiska) w ostatnich 6 miesiącach licząc od dnia otrzymania wniosku. 
  5. podanie na których stanowiskach w jednostkach podległych w 2021r wypłacono nagrodę/nagrody, premie, dodatki z uwzględnieniem wysokości kwotowych w odniesieniu do każdego stanowiska oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody, premii, dodatku – w odniesieniu do każdego pracownika. Jeśli na danym stanowisku występowały zróżnicowania kwotowe, prosimy o wyszczególnienie każdego przypadku
  6. podanie, czy w stosunku do pracowników o których mowa w pkt. e, którzy  otrzymali nagrody w  2021r. wpływały do jednostki skargi
  7. podanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego na wszystkich stanowiskach pracy w jednostkach podległych
  8. podanie wysokości podwyżek wynagrodzenia zasadniczego na wszystkich stanowiskach pracy w jednostkach podległych ( z wyszczególnieniem stanowiska) w ostatnich 6 miesiącach licząc od dnia otrzymania wniosku

Dane otrzymane :

Górno

Miedziana Góra

Nowa Słupia

Informacje o pozostałych jednostkach:

Kielce zrealizowano w terminie podstawowym (z uwagami)
Bodzentyn wezwanie do wykazania szczególnej istotności
Chmielnik wydłużenie terminu
Chęciny wydłużenie terminu
Daleszyce wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
Łagów wydłużenie terminu
Łopuszno wydłużenie terminu
Masłów wydłużenie terminu
Mniów wezwanie do usunięcia braków formalnych
Nowiny wydłużenie terminu

 

Piekoszów wezwanie do wykazania szczególnego interesu społecznego 
Pierzchnica zrealizowano w terminie podstawowym (z uwagami)
Raków zrealizowano w terminie podstawowym (z uwagami)
Strawczyn zrealizowano w terminie podstawowym (z uwagami)
Zagnańsk wezwanie do wykazania szczególnego interesu społecznego 
Starostwo Powiatowe wydłużenie terminu
Skarżysko Kamienna wydłużenie terminu
Urząd Wojewódzki odpowiedź częściowa