Jest reakcja Wójta w sprawie apelu przedsiębiorców! Czy przebiliśmy ZUS ???

Zaledwie kilka dni po apelu przedsiębiorców gminy Masłów do Wójta Tomasza Lato, na stronie urzędu pojawiła się informacja „Pomoc dla Przedsiębiorców”.

Reakcja właściwa, godna pochwały, jednak im dalej w las tym więcej drzew. Po przeanalizowaniu materiału z „lekka” opadły nam ręce.

Prosiliśmy w wystosowanej petycji o powołanie zespołu do spraw wpływu pandemii na budżet gminy i sytuację przedsiębiorców. Jeśli nie zespół, to chociaż doraźnie telekonferencja celem wskazania największych problemu dotykających przedsiębiorców i ich oczekiwań.

W dniu dzisiejszym na stronie urzędu pojawiła się informacja, iż na podstawie przepisów ordynacja podatkowa z 1997 roku można wnioskować o umorzenie ulg. Rozumiemy to tak, iż Wójt gminy Masłów na podstawie „wyśrubowanych” przepisów chce pomóc przedsiębiorcom.

Szanowny Panie Wójcie, wyrażając obawy co do przyszłości przedsiębiorstw, wskazujemy w naszych oczekiwaniach nie na umorzenia zaległych podatków, które i tak zapewne zostały uregulowane przez firmy na dzień 15 marca 2020, ale działania wyprzedzającego. Potrzebne jest Pana jasne stanowisko co do możliwości udzielenia wsparcia w miesiącach, a może i latach przyszłych, nie przeszłych !

W tym celu konieczne jest naszym zdaniem przeprowadzenie otwartej dyskusji między przedsiębiorcami, a władzami gminy. Nie ma, żadnych przeszkód technicznych, aby taką dyskusję „online” przeprowadzić.

Prosimy, aby nie powielać rozwiązań z innych gmin, a wsłuchać się w głos lokalnych przedsiębiorców.

!!! Na stronie zamieszczone zostały wnioski, które łącznie wymagają uzupełnienia ponad 10 stron!!! 

Źródło UG Masłów

Przypominamy, iż wniosek o odroczenie ZUS, który został tak mocno skrytykowany przez opinię publiczną i finalnie został wycofany przez  Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał 4 strony.

We wnioskach przedsiębiorcy pytani są między innymi o:

-osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (podać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, wiek)

-źródło i wysokość osiąganych dochodów przez wnioskodawcę ( ze stosunku pracy, z działalności gospodarczej, renta, emerytura, zasiłek dla bezrobotnych)

-źródło i wysokość osiąganych dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (ze stosunku pracy, z działalności gospodarczej, renta, emerytura, zasiłek dla bezrobotnych

-posiadane nieruchomości ( dom, mieszkanie, inne zabudowania, gospodarstwo, działki)

-posiadany majątek ruchomy ( samochody, sprzęt rolniczy)

-wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie: (należy podać wysokość ponoszonych miesięcznych wydatków- energia, gaz, woda , ogrzewanie, telefon itp.

-pozostałe informacje : czy wnioskodawca korzysta z pomocy opieki społecznej ( zapomogi, zasiłki, pomoc rzeczowa)

-inne informacje o sytuacji wnioskodawcy potwierdzające ważny interes, które mogą mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie

-to czy jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy?

-to czy jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi?

-to czy jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub jego członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy?

-to czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym?

-to czy podmiot będący przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni znajduje się w sytuacji gorszej niż sytuacja kwalifikująca się do oceny kredytowej B-10)?

-to czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług?

-to czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis  wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa?

-to czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów?

i wiele innych.

Czy w odniesieniu do wymienionych kryteriów przedsiębiorcy mogą liczyć, iż Wójt bądź podlegli pracownicy pomogą w wypełnieniu tak mocno zawiłych wniosków? Obawiamy się, że w obecnej sytuacji walki o przetrwanie przedsiębiorcy po prostu odpuszczą tak zawiłe procedury.

Kończąc zwracamy się do czytelników słowami Czesława Miłosza:

„Rozumiesz: Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna”

 

Komentarze do wpisu 7 komentarzy
  • Uczeń pokonał mistrza 🙂 nasza lokalna władza jest już lepsza od centralnej w utrudnianiu starania się o cokolwiek. Muszę z przykrością stwierdzić, że jest to bardzo krótkowzroczne postępowanie. Dzisiejszy brak pomocy będzie skutkował wieloletnimi, zmniejszonym wpływami do budżetu gminy (mniej pracodawców to mniej podatków od nich i pracowników których zatrudniają). To niestety przełoży się na zmniejszenie inwestycji, a to już wyborcy dostrzegą i ocenią w najbliższych wyborach.

  • 20 lat prowadze działalność w tej gminie, nikt nigdy nie pomógł, żeby radny odwiedził zapytał jakie problemy, a co dopiero pomoc finansowa. Nie daję wiary.

  • Przedsiębiorcy mają swoje stowarzyszenie.
    Mam nadzieję że okaże się ono skuteczne w obronie dużej grupy pracodawców gminy.

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code