Oberwało nam się od Wójta Nowaczkiewicza, ale czy Wójt powiedział wszystko ???

15 Grudnia 2020 opublikowaliśmy zestawienie dotyczące przyznanych premii i dodatków w gminie Sitkówka Nowiny. Kwoty, które zostały podane, otrzymaliśmy od Sekretarza gminy w dniu 23.10.2020.

Po naszej publikacji, w dniu 22 grudnia na profilu społecznościowym Pana Sebastiana Nowaczkiewicza Wójta gminy, pojawił się post pod tytułem:


„Nieprzyzwoita pazerność, ogromna kwota została rozdana, prywatny folwark…

Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich i pseudo-portal Nasze Kielce od kilku dni robią podsumowania i dokonują oceny słuszności sposobu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy – bez jakiejkolwiek analizy zasad wynagradzania obowiązujących w urzędzie”

Powyższy post Pana Wójta sprawił, iż postanowiliśmy zabrać głos w tej sprawie.
Na wstępie wyjaśniamy, iż jako Stowarzyszenie działające na rzecz jawności w życiu publicznym, prowadzimy monitoring wydatków w samorządach powiatu kieleckiego.
Niestety, wydaje nam się, iż Pan Wójt nie jest naszym stałym czytelnikiem, gdyż pierwsze podsumowania nagród w samorządach pojawiały się już w lipcu 2020r. a nie od kilku dni, jak można przeczytać na profilu społecznościowym.
Możliwe, iż samorządowcom umknęło również, iż 3 października opublikowaliśmy pierwszy post dotyczący  przyznawania nagród w gminie Sitkówka Nowiny.
W lipcu 2020 Wójt Sebastian Nowaczkiewicz otrzymał wniosek o udostępnienie informacji o nagrodach, jednak termin rozpatrzenia wniosku został wydłużony, gdyż m.in. pracownicy byli na urlopach i trafiliśmy na środek wakacji ( taka odpowiedź).

W pierwszym wniosku Wójt został poproszony m.in. o:
Udostępnienie listy imion i nazwisk pracowników samorządowych, którzy w 2019 oraz 2020 r. otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników samorządowych, oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika samorządowego.
Staraliśmy się dokładnie sprecyzować wniosek tak, aby otrzymać maksymalną ilość informacji. Niestety przesłano nam tabelę z kwotami i nazwiskami, która nawet nie zawierała informacji o stanowiskach (*oprócz pomocniczych).

Następnie w dniu 08.10.2020 wystosowaliśmy do Wójta kolejny wniosek, tym razem o podanie wysokości przyznanych premii i dodatków.
We wniosku Wójt został poproszony o:

Udostępnienie listy imion i nazwisk oraz stanowisk pracowników samorządowych, którzy w 2019 oraz 2020 r. otrzymali  premie, dodatki  oraz wysokości kwotowe w odniesieniu do każdego z pracowników oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody, premii, dodatku – w odniesieniu do każdego pracownika samorządowego. Pytanie dotyczy również premii oraz dodatków dla Wójta/Burmistrza/Prezydenta.


W dniu 23.10.2020 otrzymaliśmy odpowiedź na wniosek dotyczący premii oraz dodatków. W odpowiedzi, podobnie jak poprzednio, podano kwoty oraz nazwiska bez listy stanowisk (* za wyjątkiem pomocniczych).

25.11.2020 kolejnym wnioskiem organ został poproszony o uzupełnienie udzielonej informacji. W odpowiedzi otrzymaliśmy listę stanowisk, którą samodzielnie musieliśmy powiązać z przesłaną miesiąc wcześniej listą kwotową.

Chcemy Państwu wyjaśnić, iż samorządy, które pytamy o nagrody, premie czy dodatki otrzymały taki sam zakres pytań. Odpowiadając na nasze wnioski ( chociaż zdarza się, że lakonicznie) starają się podawać uzasadnienia przyznanych nagród, rozdzielać na grupy kwoty dodatków.

Niestety gmina Sitkówka Nowiny widocznie uznała, że odpowiedź na wniosek jaka została do nas przesłana, ma właściwą formę.


W naszym tekście nie dokonywaliśmy również oceny słuszności sposobu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy o której pisze Pan Wójt w swoim poście.

Poniżej obieg korespondencji:

Pan Wójt w swoim poście nawiązuje do przepisów, które ściśle regulują kwestię wynagradzania pracowników samorządowych, my natomiast pragniemy odnieść się do  kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która sfomułowała 50 wniosków pokontrolnych!

W tym kwestie dotyczące wynagradzania w gminie!!!


We wnioskach pokontrolnych Izba wskazuje:

pkt.29 – Podjąć zgodne z prawem działania mające na celu dokonanie zwrotu do budżetu wynagrodzenia Wójta wypłaconego w zawyżonych kwotach za okres 12.07-31.10.2018 r

pkt.30Dodatki specjalne przyznawać pracownikom z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych, stosownie do art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych.

pkt.32 – Nagrody jubileuszowe dla pracowników samorządowych wypłacać niezwłocznie po nabyciu przez nich prawa do tej nagrody, stosownie do § 8 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

pkt.33 – Wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dokonać w dniu rozwiązania umowy o pracę, stosownie do art. 171 § 1 ustawy Kodeks pracy.

pkt.34 – Przy ustaleniu i wypłacie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

pkt.35 – Dokonać wypłaty dopłat do wypłaconych jednorazowych dodatków dla nauczycieli w zaniżonej kwocie oraz w przypadku, gdy kwota dodatku została zawyżona zwrócić się do nauczycieli o ich dobrowolny zwrot w wysokości nadpłaconej, a w przypadku odmowy rozważyć możliwość ich wyegzekwowania od osób odpowiedzialnych za nieprawidłowe ustalenie i wypłacenie dodatków, stosując zasady określone w przepisach działu V ustawy Kodeksu Pracy.

Wójt Sebastian Nowaczkiewicz wniósł zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych, które zostały oddalone przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Uchwała 17/2020.

Wyniki kontroli w gminie Sitkówka Nowiny

Oddalenie zastrzeżeń Wójta gminy Sitkówka Nowiny


Dlaczego uważamy, że jawność w wynagradzaniu pracowników jednostek samorządu terytorialnego jest ważna?

Po pierwsze, wynika to z art. 61 Konstytucji RP

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Można się obruszać na profilach społecznościowych, albo można się do tego przyzwyczaić i traktować jako normę.

Po drugie to my, obywatele, mamy władzę zwierzchnią i błędnym jest wskazywanie, iż obywatel dokonuje wyboru raz na cztery czy pięć lat, a później władza przechodzi wyłącznie w ręce „wybrańców”. Kontrola społeczna musi być dokonywana każdego dnia, przez każdego z nas, w przeciwnym razie nie uda nam się poprawić jakości życia w naszych nawet najmniejszych miejscowościach.

Po trzecie to często sami urzędnicy proszą nas o zajęcie się sprawami wynagrodzeń, bo czują się dyskryminowani. Podnoszą, że Ci którzy w ich ocenie mają lepsze stosunki z władzą mają lepiej.

Uważamy, że każda jednostka samorządu terytorialnego powinna systematycznie publikować na BIP informacje o wynagrodzeniach pracowników samorządowych, gdyż jawność poprawia funkcjonowanie samorządu oraz zaufanie obywatela do władzy.

My oczywiście sprawdzamy, czy zalecenia Regionalnej izby Obrachunkowej zostały wdrożone w gminie Sitkówka Nowiny oraz czy dokonano zwrotu wynagrodzenia, wysyłając do gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej stosowne zapytania.

Jednocześnie cieszymy się, iż Wójt Gminy Sitkówka Nowiny udzielił nam informacji o nagrodach, premiach i dodatkach bo jeszcze rok temu naliczał opłatę w związku ze złożonym wnioskiem.