Pokazujemy, nie komentujemy!

Temat nagród w jednostkach samorządu terytorialnego to temat rzeka. Wielu z Was pisze do nas wskazując swoje uwagi, a i nasza analiza dokumentów przynosi nowe informacje.

W korespondencji, którą prowadziliśmy z Regionalną Izbą Obrachunkową otrzymaliśmy informacje o możliwych nieprawidłowościach w wynagrodzeniach, chodzi o gminy Sitkówka Nowiny,  Chęciny i Masłów.

Dzisiaj przedstawimy ustalenia dotyczące Sitkówki-Nowiny (Nowiny), zwróciliśmy na to uwagę w poście z 27 grudnia 2020r.

Oberwało nam się od Wójta Nowaczkiewicza, ale czy Wójt powiedział wszystko ??? – (rio.org.pl)

Z uwagi na fakt, że przy poprzedniej publikacji Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz miał do nas uwagi, tym razem nie będziemy komentować sprawy, natomiast zamieszczamy dokumenty źródłowe.

Od początku:

2 lipca 2020r. Regionalna Izba Obrachunkowa sformułowała 50 wniosków pokontrolnych kierowanych do Wójta Sebastiana Nowaczkiewicza (dokument).


Regionalna Izba Obrachunkowa  we wnioskach m.in. zwróciła uwagę na kwestię wynagrodzeń:

->Podjąć zgodne z prawem działania mające na celu dokonanie zwrotu do budżetu wynagrodzenia Wójta wypłaconego w zawyżonych kwotach

->Dokonać wypłaty dopłat do wypłaconych jednorazowych dodatków dla nauczycieli w zaniżonej kwocie oraz w przypadku, gdy kwota dodatku została zawyżona zwrócić się do nauczycieli o ich dobrowolny zwrot w wysokości nadpłaconej, a w przypadku odmowy rozważyć możliwość ich wyegzekwowania od osób odpowiedzialnych za nieprawidłowe ustalenie i wypłacenie dodatków, stosując zasady określone w przepisach działu V ustawy Kodeksu Pracy.


Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej poinformował Wójta, iż Izba oczekuje zawiadomienia o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

15 lipca Zastępca Wójta Pan Łukasz Barwinek wniósł zastrzeżenia do kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej wnosząc o uchylenie wniosków pokontrolnych wskazując m.in. iż:

„Powyższe zalecenia wydane dla niekwestionowanego stanu faktycznego sprawy stanowi wynik błędnej i dowolnej oceny kontrolującego w zakresie obowiązującego stanu prawnego. Kontrolujący pominął w sposób nieuzasadniony i arbitralny wyjaśnienia udzielone w toku przeprowadzenia kontroli” (dokument).

12 sierpnia 2020r. Kolegium Izby Obrachunkowej podjęło uchwałę o oddaleniu zastrzeżeń Wójta Gminy Sitkówka Nowiny wskazując, iż przywołane przez Wójta argumenty są niezasadne (dokument).

Z  informacji przekazanych przez Zastępcę Prezesa Pana Zbigniewa Rękasa wynika, iż Izba 30 listopada 2020r. wystosowała zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o możliwości naruszenia finansów publicznych dotyczących wypłaty ze środków publicznych kwoty 20454,59 z tytułu wypłaty wynagrodzenia Wójta z naruszeniem przepisów (dokument).

7 grudnia 2020 Wójt Sebastian Nowaczkiewicz wystosował kolejne pismo do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej informując, że w zakresie wynagrodzeń od strony merytorycznej podtrzymuje swoje stanowisko.

Co się dzieje w sprawie?

2 lutego 2021 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych poinformował nas, iż do Rzecznika wpłynęły zawiadomienia i podjęto czynności w sprawie.

Jakie mogą być dalsze działania?

Wszczęte przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych postępowanie wyjaśniające skierowane jest przeciwko imiennie wskazanej osobie o precyzyjnie określone naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W postępowaniu tym, osoba wskazana w postanowieniu o wszczęciu postępowania ma wszystkie uprawnienia strony tego postępowania, w tym przede wszystkim prawo do obrony, np. do skorzystania z pomocy obrońcy profesjonalnego, tj. radcy prawnego lub adwokata.

Postępowanie wyjaśniające Rzecznik Dyscypliny kończy poprzez podjęcie jednej z następujących decyzji: wniesienia wniosku o ukaranie, albo wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania. 

Będziemy śledzili dalszy bieg postępowania, z naszych informacji wynika, iż sprawa będzie realizowana do końca marca 2021r.