Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych sformułował 3 wnioski o ukaranie!

W miesiącu lutym pisaliśmy o kontrolach prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, kontrole dotyczyły gmin Chęciny, Nowiny oraz Masłów.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej po przeprowadzonej w Chęcinach kontroli i wykrytych nieprawidłowościach wystosował do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienie o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Rzecznik Dyscypliny Finansów publicznych wszczął postepowanie, a po jego zakończeniu złożył wnioski o ukaranie trzech osób..


Pana Szymona Majcherskiego Głównego Księgowego Miasta i Gminy Chęciny w związku z:

1)zaniechaniem rozliczenia różnic pomiędzy rzeczywistym stanem gruntów a stanem ujętym w ewidencji;

2)przeprowadzeniem inwentaryzacji niezgodnie z art. 26 ust.1 pkt. 3 ustawy o rachunkowości;

3)zaniechaniem przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych o łącznej wartości 37.566.956,64zł.

Rzecznik uzasadnił swoje decyzje wskazując, iż  „Inwentaryzacja jest bowiem jedną z podstawowych form kontroli nad majątkiem jednostki jednocześnie umożliwiająca dopełnienie zasad jasnego i rzetelnego jego przedstawienia w sprawozdaniach finansowych”

Zdaniem Rzecznika, wyjaśnienia Pana Szymona Majcherskiego nie zwalniają go z odpowiedzialności, a przyjęte stanowisko Obwinionego jest przyjętą linią obrony.

W stosunku do Pana Szymona Majcherskiego Rzecznik Dyscypliny zdecydował się wnieść o wymierzenie kary w postaci upomnienia. 


Pana Mariusza Nowaka zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny w związku z zaciągnięciem zobowiązania w UMiG Chęciny na kwotę 4876zł.

Zdaniem Rzecznika, wyjaśnienia Pana Mariusza Nowaka nie zwalniają go z odpowiedzialności, dlatego Rzecznik Dyscypliny zdecydował się wnieść o wymierzenie kary w postaci upomnienia.


Burmistrza Chęcin Pana Roberta Jaworskiego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, polegające na wykazaniu w sprawozdaniach danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, zaciągnięciu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chęcinach w dniu 17.08.2018 r. zobowiązania na kwotę 7.907,76 zł (dotyczącego 2019 r.) oraz w dniu 2.09.2019 r. na kwotę 600 zł. W zakresie wynagrodzeń Rzecznik Dyscypliny stwierdził liczne przypadki zawyżania wynagrodzeń.

Burmistrz Jaworski odpierając zarzuty tłumaczył:

„W mojej ocenie nie dopuściłem się naruszenia przepisów prawa pracy ustalając poszczególnym pracownikom wynagrodzenie w kwocie wyższej niż gwarantuje to regulamin wynagradzania wprowadzony w jednostce. (…) Kierując się przesłanką zapewnienia w urzędzie kadry pracowniczej o najwyższych kwalifikacjach i znając uwarunkowania rynku pracy prowadzę politykę zachęt dla pracowników, których praca ma istotne znaczenie w wykonywaniu zadań.

Rzecznik w uzasadnieniu wymierzenia kary podaje:

Zdaniem Rzecznika, wyjaśnienia, które złożył Pan Robert Jaworski nie zwalniają go od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ponadto, różnice między danymi wykazanymi w sprawozdaniu a ewidencją księgową stanowią kwoty sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, a w jednym przypadku nawet ponad milion złotych. Tak więc w żaden sposób nie można się zgodzić z twierdzeniem Pana Roberta Jaworskiego „o nieistotnej wadze naruszonych obowiązków, w szczególności wobec niewielkich wartości korekt w sprawozdaniach”. Zdaniem Rzecznika, liczba nieprawidłowości objętych postępowaniem, waga naruszonych reguł gospodarowania środkami publicznymi, wskazane przez Zawiadamiającego i potwierdzone materiałem dowodowym, stanowią przesłankę do wnioskowania dla Pana Roberta Jaworskiego kary nagany.

Wcześniejszy materiał

Dokumenty źródłowe 


A co Państwo uważacie „liczba nieprawidłowości objętych postępowaniem, waga naruszonych reguł gospodarowania środkami publicznymi” – nagana?

Jakie kary grożą obywatelom za otwarcie gastronomii czy brak maseczki?


Jeśli podzielasz nasze działania na rzecz jawności wesprzyj nas dowolną kwotą.

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO