Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Zapewne każdy z nas wie,  że przysługuje nam szereg praw, które powinny być respektowane przez organy administracji publicznej. Nie wchodząc w szczegóły  możemy uznać, że mamy różne umowy z państwem polskim, które to zobowiązują organy administracji publicznej do realizowania określonych czynności w określonych terminach. Cytując jednego z lokalnych włodarzy chodzi o to, by żyło się lepiej – my dodajemy jeszcze, by żyło się lepiej obywatelom !

Kodeks postępowania administracyjnego reguluje m.in. zasady rozpatrywania spraw administracyjnych,  czyli dotyczy praktycznie każdego z nas, gdyż co roku otrzymujemy np. decyzję podatkową od której jeśli mamy zastrzeżenia możemy się odwołać.

Organem, który  jest właściwy w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, ponagleń, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 

Zgodnie z prawem, czyli z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej (takim jest także Samorządowe Kolegium Odwoławcze) obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.


Jak ta sytuacja wygląda w Kielcach?

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. wpłynęło do Kolegium łącznie 5461 spraw;

W 3211 sprawach Kolegium dopuściło się przekroczenia terminów do ich załatwienia wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775).

A Ty jak wypełniasz swoje obowiązki względem państwa?


Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !
1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO