Wójt Gminy Łopuszno – wyrok NSA w Warszawie

To już ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie ówczesnej Wójt Ireny Marcisz, obecnie Burmistrz Gminy Łopuszno.

Kilka lat temu Wójt Irena Marcisz robiła dużo, aby nie udostępnić informacji o nagrodach, premiach i dodatkach jakie przyznała.

Po wielomiesięcznej batalii prawnej zarzuciliśmy Wójt Irenie Marcisz, działania obstrukcyjne, a Sąd Administracyjny w Kielcach podzielił nasze racje. W uzasadnieniu do wyroku w 2021r. sąd uznał, iż Wójt nie tylko przekroczyła terminy. ale doszło do jawnego natężenia braku woli do załatwienia sprawy. Sąd wskazał, że Wójt podejmowała czynności pozorne mające na celu odwleczenie załatwienia sprawy i zniechęcenie naszej organizacji.

Finalnie w wyroku II Sab/Ke 20/21 uznano, iż Wójt Łopuszna dopuściła się rażącego naruszenia prawa – całość postępowania Na rozprawę czekaliśmy blisko 3 lata ! – (rio.org.pl)

Od wyroku z 2021r. kasację złożyła Wójt Irena Marcisz – zaskarżając m.in., że doszło do rażącego naruszenia prawa, zarzucając jednocześnie WSA w Kielcach naruszenie szeregu przepisów.

18 marca 2024r. (sygn. III OSK 6654/21) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną ówczesnej Wójt Ireny Marcisz.

Sąd orzekł:

„Jak wynika z akt sprawy, wniosek skarżącego Stowarzyszenia wpłynął do organu w dniu 7 września 2020r. Po 4 miesiącach i kilkakrotnej wymianie korespondencji pomiędzy stronami 11 lutego 2021r. organ wydał decyzję, mocą której odmówił finalnie udostępnienia żądanej informacji publicznej. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego okoliczności sprawy, szczegółowo przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że w sprawie nie tylko doszło do przekroczenia ustawowych terminów na załatwienie wniosku strony skarżącej, ale również do jawnego natężenia braku woli organu do załatwienia sprawy”

„Zapatrywanie przedstawione przez Sąd pierwszej instancji jest prawidłowe również z tej przyczyny, że postępowanie prowadzone w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej winno być prowadzone z założenia sprawnie i szybko. Podkreślenia przy tym wymaga, że obowiązek udostępnienia informacji publicznej jest obowiązkiem podmiotów wynikającym z art. 61 ust.1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (dz.U.Nr 78, poz. 483 ze zm.)”

wyrok III OSK 6654/21

W sprawę włączyło się stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, za co dziękujemy.