Wójt przygotował statuty sołeckie. Czy władza daje? Czy władza zabiera?

Nowe statuty sołeckie to efekt między innymi skargi porkuratora rejonowego Kielce wschód wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Sąd po analizie uchylił dotychczasowe statuty w uzasadnieniu podając między innymi brak przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W dniu 27.02.2020 radni gminy Masłów przyjęli w całości przygotowane przez Wójta projekty statutów. Sekretarz gminy argumentował, iż nowe regulacje zostały przygotowane w oparciu o poprzednie statuty, ale z pewnymi zmianami. Propozycje zostały poddane konsultacjom społecznym w formie zgłaszania uwag i propozycji – podsumował sekretarz.

W pierwszej turze konsultacji wpłynął jeden wniosek, w drugim etapie wpłynęły dwa wnioski.

Zakres wniosków mieszkańców:

  • dodanie punktu, że zebranie sołeckie zwołuje się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy – propozycja nie uwzględniona przez Wójta
  • informowanie mieszkańców o zebraniu sołeckim za pomocą systemu SMS – propozycja nie uwzględniona przez Wójta
  • możliwość zwołania zebrania sołeckiego przez minimalną ilość 10 mieszkańców – propozycja nie uwzględniona przez Wójta
  • wprowadzenie rejestrowania zebrania sołeckiego i publikowania na kanale youtube urzędu –  propozycja nie uwzględniona przez Wójta
  • zwiększenie minimalnej liczby członków rady sołeckiej do 5 osób – propozycja przyjęta przez Wójta
  • informowanie o zebraniu sołeckim przez publikację informacji na stronie urzędu oraz kurendępropozycja przyjęta przez Wójta

Rozstrzygnięcie konsultacji

Co robimy w tej sytuacji ??? Oczywiście porównujemy jakie różnice występują pomiędzy wcześniejszymi statutami sołeckimi, a tymi przygotowanymi przez obecnego Wójta gminy Masłów.

Radni jednogłośnie przyjęli statuty przygotowane przez Wójta gminy Masłów, pytanie – czy mieli wiedzę o różnicach miedzy poprzednimi, a aktualnymi statutami?

W poprzednich statutach znajdowało się mocne odniesienie do przestrzegania demokracji, samorządności, jawności i legalności, określono procedurę odwołania organów pomocniczych, wskazano, że sołtys musi uczestniczyć w sesjach Rady Gminy oraz, że zebranie wiejskie musi się odbyć przynajmniej raz w roku.

Apelujemy: Rozmawiajcie z radnymi, to Oni tworzą dla Was prawo

Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi oraz obecnymi statutami.

Statuty z 2003r

Statuty wprowadzone 27.02.2020