Wójt wszczyna postępowanie jednym, a innym nie !!!

Rodzinne Ogródki Działkowe leżące na terenie gmin Masłów oraz Kielce to temat, którym zajmujemy się od kilku tygodni. Hałdy zalegających śmieci można znaleźć na każdym kroku, a problem od lat nie został skutecznie rozwiązany przez Zarządy oraz lokalne samorządy.

Nasze Stowarzyszenie złożyło do Wójta Tomasza Lato wniosek o zbadanie, czy Rodzinne Ogródki Działkowe działające na terenie gminy Masłów mają podpisane umowy na odbiór odpadów i jak te odpady są odbierane.

Odpowiedź nadeszła i mocno nas zdziwiła. Okazało się, że ogrody nie przedstawiły umów na odbiór odpadów. Zarząd Ogrodu Działkowego Hortensja odpowiedział Wójtowi, że jeśli taką umowę podpisze to na pewno o tym poinformuje, natomiast obecnie śmieci w drodze przyjętej uchwały należy zabierać i wyrzucać do przydomowych śmietników. Zapewne z uchwały tej zadowolone są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, wszak nie ma to jak płacić za przyniesione z zewnątrz śmieci. Prezes wskazuje, iż do powstawania dzikich wysypisk nie przyczyniają się działkowcy lecz ludzie bogaci, dodaje, że wystawienie pojemników dla działkowców spowoduje, że zostaną one zapełnione przez mieszkańców okolicznych willi.

Zaniepokoiło nas jednak to, iż w odpowiedzi brak informacji jakie dalsze działania podjął Wójt Gminy Masłów. W naszej ocenie skoro zwykły obywatel, przedsiębiorca, ma obowiązek płacić i przekazywać śmieci uprawnionym do tego firmom, dlaczego takiego obowiązku nie egzekwuje się od Zarządów Rodzinnych Ogródków Działkowych?

Co mówią przepisy prawa ? (Ustawa o Rodzinnych Ogródkach Działkowych)

Art. 15.

1. Utrzymanie porządku i czystości należy do:

1) stowarzyszenia ogrodowego – w odniesieniu do terenu ogólnego;

2) działkowca – w odniesieniu do jego działki;

3) właściwej gminy – w odniesieniu do terenów przylegających do ROD, chyba że obowiązek ten na mocy przepisów szczególnych ciąży na osobach fizycznych,      jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osobach prawnych innych niż stowarzyszenie ogrodowe.

2. Do stowarzyszenia ogrodowego należy zapewnienie zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie ROD

Podjęliśmy interwencję o Zastępcy Wójta Pani Moniki Dolezińskiej-Włodarczyk, która poinformowała, że postępowanie administracyjne nie zostało wszczęte w sprawie, a organ będzie analizował problem.

Takich wątpliwości Wójt Tomasz Lato oraz Pani Monika Dolezińska-Włodarczy nie mieli w stosunku do lokalnego przedsiębiorcy z gminy Masłów, który został posądzony, iż przekazuje zbyt dużo popiołu. Postępowanie wszczęto już po kilku dniach od doniesienia, a Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk zadbała o wysłanie zapytań w sprawie przedsiębiorcy do Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego, firmy Eneris odpady. Przedsiębiorca był również wielokrotnie wzywany do składania wyjaśnień i przedkładania zestawień.

Ostatecznie niczego nie wykryto i postępowanie zostało umorzone. Postępowanie, które trwało od lutego do listopada 2016 roku (bez przedłużenia terminu).

Poprosiliśmy zastępcę Wójta Panią Monikę Dolezińską-Włodarczyk o wyjaśnienie powodu braku wszczęcia postępowania w przypadku Ogródków Działkowych, a wielomiesięcznego postepowania kontrolnego w przypadku popiołu u przedsiębiorcy.

Pani Wójt nie wchodząc w dyskusję skomentowała krótko, każda sprawa jest inna.

Od siebie dodamy, iż firma, której dotyczyło wielomiesięczne postępowanie w sprawie popiołu była związana z przedsiębiorcą, który w przeszłości wielokrotnie wykazywał Wójtowi Gminy Masłów naruszenia prawa.

To jak to jest Panie Wójcie z tą praworządnością w gminie Masłów, czy wszystkich traktujemy równym prawem?

 

Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !

1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO