Pytaliśmy o zamknięcie oddziału chirurgii.

W miesiącu marcu Gazeta Wyborcza podała, że  lekarze żegnają się z chirurgią Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego głównie ze względu na problemy organizacyjne. Pan Bartosz Stemplewski, dyrektor WSzZ w Kielcach poinformował, iż wnioskował do Wojewody o zawieszenie pracy oddziału. Dyrektor poinformował także, iż po uzyskaniu odmownej decyzji Wojewody odwołał się do Ministra Zdrowia. Nie ma możliwości, aby oddział pracował bez lekarzy – dodał dyrektor.

Po doniesieniach prasowych pojawiła się informacja ze strony Wojewody Świętokrzyskiego, że wraz z Marszałkiem włączają się w rozmowy z lekarzami co do określenia pierwotnej przyczyny konfliktu.

„Trzeba sobie powiedzieć, że ta przyczyna nie jest tak oczywista, jak nam się wydawało na początku, że wynikało to tylko z przeciążenia pracą lekarzy. Okazuje się, że to jest tylko jeden z elementów. Są też inne – dodał.” 

Biorąc pod uwagę fakt, iż w postępowaniu dotyczącym zawieszenia funkcjonowania oddziału chirurgii biorą udział podmioty publiczne, postanowiliśmy poprosić Wojewodę Świętokrzyskiego o przesłanie odmowy zamknięcia oddziału oraz Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach o dokument w którym odwołuje się od odmowy zamknięcia oddziału do Ministra Zdrowia.

Wojewoda Świętokrzyski przesłał nam uzasadnienie (dokument) do odmowy zamknięcia oddziału wskazując:

„Wojewoda Świętokrzyski uznał, że zaistnienie przesłanek przywoływanych we wniosku nie jest pewne, gdyż w celu utrzymania odpowiedniego poziomu leczenia, prowadzone są negocjacje z lekarzami, którzy złożyli wypowiedzenia. Pismami z dnia 3 i 19 lutego 2021 r. zasugerował, że nie zostały wykorzystane wszystkie dostępne sposoby rozwiązania tej sytuacji i zlecił podjęcie, we współpracy z podmiotem tworzącym tj. Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, dalszych starań mających na celu zażegnanie kryzysowej sytuacji, jednocześnie informując o działaniach już zrealizowanych. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego podejmowały działania mające na celu unormowanie
działalności SOR w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, poprawę warunków diagnozowania i leczenia pacjentów oraz zmniejszenie obciążenia pracą kadry medycznej.

Mając na uwadze ustawową misję systemu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz ratownictwa medycznego, utworzonego w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, nie można dopuścić do zaprzestania działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i powiązanych z nim oddziałów udzielających świadczeń z dziedziny chirurgii, w strategicznym,
największym wielospecjalistycznym szpitalu na terenie województwa świętokrzyskiego. Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.”

Otrzymaliśmy również odpowiedź od Dyrektora Bartosza Stemplewskiego dotyczącą odwołania do Ministra Zdrowia (dokument), który pisze:

 

Stanowisko Dyrektora bardzo nas dziwi, zdajemy sobie sprawę, że Szpital ma teraz większe zmartwienia niż dostęp obywateli do informacji o jego funkcjonowaniu.

Dlatego do sprawy odpowiedzi Pana Dyrektora wrócimy w późniejszym terminie.

Dla uściślenia wyrok II SAB/Po 162/17

„W niniejszej sprawie adresatem wniosku skarżąca uczyniła Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w K., domagając się informacji na temat zawieranych umów w przedmiocie obsługi prawnej. W świetle powołanego art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. nie powinno budzić wątpliwości, że adresat wniosku jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej (precyzyjnie – Inne). Organ, do którego został skierowany wniosek, jako organ administracji jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej. Żądana informacja stanowił zaś informację publiczną, bowiem dotyczyła funkcjonowania organu administracji, który wykonuje zadania publiczne i dysponuje majątkiem publicznym. Zatem organ winien był załatwić przedmiotowy wniosek w trybie przewidzianym przepisami u.d.i.p.”


Z naszych informacji wynika, iż udało się zawrzeć porozumienie z lekarzami, którzy jak podaje nasze źródło mieli wycofać wypowiedzenia.

Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !
1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO