Wojewoda odmówił -sprawa trafiła do MSWiA

W ostatnich dniach pojawił się lokalny news o udostępnieniu przez Prezydenta Kielc informacji o nagrodach za 2020 dla blisko 600 urzędników. Duży plus dla Prezydenta Bogdana Wenty za jawność wynagrodzeń w kierowanej przez Niego instytucji.

Niestety, nasze Stowarzyszenie  w zakresie nagród, premii, dodatków „odbiło się od ściany” u Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusz.

W dniu 15.12.2020 r do Wojewody Świętokrzyskiego złożony został w formie elektronicznej wniosek o udostępnienie informacji m.in. w zakresie:


  1. udostępnienia listy imion i nazwisk oraz stanowisk pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którzy w  2020 r. otrzymali nagrodę/nagrody, premie, dodatki  uwzględniając wysokości kwotowe oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody, premii, dodatku – prosimy o podanie informacji w odniesieniu do każdego z pracowników.
  2. udostępnienia listy imion i nazwisk oraz stanowisk pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którzy w  2020 r. otrzymali podwyżki wraz z podaniem wysokości kwotowej w odniesieniu do każdego z pracowników

W dniu 29.12.2020 Dyrektor Anna Król wezwała do wykazania szczególnego interesu publicznego wskazując, iż może dojść do konieczności wytworzenia informacji przetworzonej. .

„Informuję, że przygotowanie ww. danych dot. pkt a i b powoduje, że informacja staje się informacją o charakterze informacji przetworzonej ze względu na podjęcie szeregu czynności w celu wytworzenia nowej informacji, której przygotowanie wymaga działań organizacyjnych i angażowania środków osobowych, które zakłócają normalny tok działania wydziału merytorycznego oraz utrudniają wykonywanie przypisanych mu zadań. Należy wskazać, że uzyskanie wnioskowanych danych wiązałoby się z zaangażowaniem pracowników do zebrania danych i przeanalizowaniem znacznej liczby dokumentów, ponad pięciuset pracowników ŚUW.”

29.01.2021 Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję odmowną dotyczącą nagród informując, że po dokonaniu analizy stwierdził, iż ma do czynienia z informacją przetworzoną, a wnioskodawca nie wykazał szczególnego interesu publicznego.

„ W przedmiotowej sprawie szeroki zakres wniosku, wymaga zgromadzenia i przekształcenia wielu dokumentów, wiąże się to z podjęciem takich działań organizacyjnych i zaangażowania środków osobowych, które zakłócają normalny tok działania Urzędu i utrudniają wykonywanie przypisanych mu zadań. Informacja wytworzona w ten sposób, pomimo że składa się z wielu informacji prostych będących w posiadaniu organu, powinna być uznana za informację przetworzoną, bowiem powstały w wyniku wskazanych wyżej działań zbiór nie istniał w chwili wystąpienia z żądaniem o udostępnienie informacji publicznej.”


Co to jest informacja przetworzona? Często jest to sposób na wścibskich pytających, aby ich szybko zniechęcić do dalszych działań. Przykładowo, organ administracji uznaje wewnętrznie, że możliwe jest udzielenie odpowiedzi, ale w tym celu będzie musiał sprawdzać dokumenty, analizować, wyliczać itd. Wtedy organ administracji wzywa wnioskodawcę do wykazania szczególnego interesu publicznego, tzn. trzeba udowodnić, że informacja ta jest istotna dla opinii publicznej. Oczywiście można napisać referat, a organ samodzielnie stwierdza, że niedostatecznie wykazaliśmy ten interes.

Jak staraliśmy się wykazać interes? 


W listopadzie 2020 Gazeta Wyborcza Kielce oraz money.pl napisali, iż Wojewoda Świętokrzyski przyznaje nagrody i podwyżki w czasie pandemii.

W naszej ocenie postawa Wojewody była sprzeczna z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów, który w kwietniu kierował słowa do podległych Wojewodów o wprowadzenie oszczędności w administracji publicznej: „Staramy się zaszczepić gen oszczędzania w administracji publicznej. To nie jest czas na premie, podwyżki i nagrody”

Niestety, jak wynika z doniesień prasowych, Wojewoda Świętokrzyski nie zastosował się do zaleceń swojego zwierzchnika, a wydaniem decyzji odmownej odmówił opinii publicznej prawa do informacji, jak w czasach pandemii Wojewoda Świętokrzyski rozporządza mieniem publicznym, tj. odmówił społecznej kontroli nad wydatkami publicznymi.


Ostatecznie po decyzji odmownej w dniu 16.02.2021 złożyliśmy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, podważając decyzję Wojewody.

Zarzuciliśmy Wojewodzie, że w decyzji powołuje się na konieczność gromadzenia dokumentów i ich analizy, zaangażowania środków osobowych co zakłóciłoby normalne funkcjonowanie urzędu. Uważamy, że jest zupełnie odwrotnie.

Wojewoda Świętokrzyski mimo wskazań wnioskodawcy zawartych w piśmie z dnia 29.12.2020 nie odnosi się na żadnym etapie postepowania  do możliwości generowania wnioskowanych informacji bezpośrednio z systemu kadrowo-płacowego, na którym opiera swoją pracę urząd.


Na własną rękę ustaliliśmy, iż w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach został wdrożony system ERP enova 365 w wersji platynowej, najbardziej rozbudowanej wersji oferowanej przez producenta, posiadający zaawansowane systemy raportowania i kontroli, pozwalający na generowanie pracownikom i kierownikom informacji wymaganych na potrzeby bieżącej pracy.

Zgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie producenta, program umożliwia:

– swobodny dostęp do danych kadrowych i ewidencji historii zatrudnienia nawet do kilku lat wstecz w jednej kartotece w obszarze kadr i płac.

-definiowane elementy wynagrodzenia można podzielić (jedno z możliwych kryteriów podziału) na takie, które w wypłatach pracownika pojawiać się będą cyklicznie oraz takie, które wypłacane są okazjonalnie. Lista przypisanych pracownikom dodatków i potrąceń może zostać wydrukowana z poziomu listy pracowników. Pod drukarką w części Ewidencja pracowników jest dostępny raport pod nazwą Miesięczne zestawienie dodatków i potraceń

– rejestrację danych o karach i nagrodach łącznie z karami i nagrodami pieniężnymi.

Opis programu: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – system informatyczny dla firm enova365

Dodatkowo udało nam się również otrzymać potwierdzoną przez producenta informację, że generowanie zestawień z programu komputerowego jest jak najbardziej możliwe.

Nie rozumiemy dlaczego Wojewoda Świętokrzyski w taki sposób odmawia udostępnienia informacji o nagrodach; od organu jakim jest Wojewoda, kontrolujący jednostki samorządu terytorialnego oczekujemy działań transparentnych, proobywatelskich i projawnościowych.

W niniejszym postępowaniu może się też okazać, iż organ faktycznie posiadał tę informację i mógł ją łatwo wygenerować. Analizujemy sprawę pod kątem ewentualnego naruszenia artykułu 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej: „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. W tym zakresie wystąpiliśmy do Wojewody o listę osób, które zajmowały się tą sprawą.

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO