Jawność w czasach pandemii cz.1 Sitkówka Nowiny

Dzisiaj  chcemy zwrócić Waszą uwagę na dostęp do informacji publicznej w czasie pandemii.

Wielokrotnie podkreślamy, iż istotą samorządności oraz praw obywatelskich jest dostęp do informacji oraz jawność. W odpowiedziach na nasze wnioski, organy państwowe zwyczajowo powołują się na ustawę o dostępie do informacji publicznej lub kodeks postępowania administracyjnego zapominając jednocześnie, iż prawo do informacji zostało zagwarantowane obywatelom w Konstytucji RP.

Odpowiedź na żądaną informację powinna nastąpić szybko i sprawnie, bez potrzeby zachowania sformalizowanych reguł kodeksowych, gdyż informacja podana późno traci swoją wagę. Często wartość informacji szacowana jest w minutach, godzinach, szczególnie w czasach „zarazy”


Pragniemy dzisiaj podać przykład samorządu Sitkówka-Nowiny, w dniu 25.03.2020 roku Stowarzyszenie zapytało dwadzieścia samorządów powiatu kieleckiego, w tym Wójta Pana Sebastiana Nowaczkiewicza, między innymi o to czy:

-czy posiada zdolność i gotowość do przeprowadzenia bezpiecznego (nie zagrażającego życiu i zdrowiu) głosowania w wyborach Prezydenta RP 10.05.2020 na terenie gminy?

-czy mieszkańcy głosujący w budynkach należących do samorządu zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej?

-jaka procedura obowiązuje w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem COVID-19 u osoby głosującej / członka komisji podczas wyborów? Czy obwodowa komisja zostaje zamknięta? Czy członkowie komisji zostają automatycznie objęci kwarantanną?

-czy podczas głosowania zostaną zapewnione jednorazowe długopisy?

-czy głosującym będzie mierzona temperatura przed wejściem do obwodowej komisji wyborczej?

Odpowiedź była dla nas zaskakująca, Pan Wójt poinformował nas, że odpowie 25 maja, to jest dwa tygodnie po planowanych wyborach prezydenckich. (jeśli się odbędą)

Wątpliwym jest, czy mieszkańcy gminy Sitkówka Nowiny będą zainteresowani stanowiskiem Wójta w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia wyborów dwa tygodnie po wyborach.

Jednak to nie wszystko, akcja wyborcza dzieje się szybko i dynamicznie. 23 kwietnia w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, iż Wojewodowie bądź Poczta Polska wysyłają do samorządów pisma o przekazanie spisu wyborców.

Oczywiście jako Stowarzyszenie strażnicze  działające na rzecz jawności, w tym samym dniu wysłaliśmy wniosek do 20 samorządów powiatu Kieleckiego, w tym ponownie do Wójta gminy Sitkówka Nowiny, pytania m.in. czy:

-czy Urząd w związku z planowanymi wyborami prezydenckimi otrzymał polecenie od Wojewody bądź innego organu lub podmiotu do przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej?
-jeśli tak, to czy Urząd ten spis udostępnił lub udostępni?
-jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna tego działania?

Tym razem Wójt łącząc wyrazy szacunku poinformował, iż bieg rozpatrywania wniosku rozpocznie się po ustaniu pandemii, czyli w bliżej nieokreślonym czasie.

Drodzy sympatycy pamiętajcie, to my obywatele prowadzimy działania strażnicze względem tych, których wybraliśmy w wyborach powszechnych. Nasza rola nie sprowadza się wyłącznie do dokonania aktu wyboru kandydata, jesteśmy zobowiązani sprawdzać, czy wybrane osoby robią to do czego się zobowiązały.

Pamiętajmy, to my jesteśmy pracodawcami naszych wybrańców i mamy silny mandat do sprawowania kontroli wynikający z Konstytucji RP.

ARTYKUŁ 61 KONSTYTUCJI RP…

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji

o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne.