Możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Dzisiaj poruszamy temat gminy Chęciny, jak informowaliśmy wcześniej, Regionalna Izba Obrachunkowa skierowała do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Ale od początku.

W marcu 2020 Zastępca Prezesa Regionalne Izby Obrachunkowej w Kielcach sformułował 22 wnioski pokontrolne kierując swoje wystąpienie do Burmistrza Chęcin Pana Roberta Jaworskiego. Burmistrz został poinformowany, iż Izba oczekuje zawiadomienia o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia (całość dokumentu).

Jakie były zastrzeżenia (fragmenty):