Wójt Przegrała ! Takiego przypadku jeszcze nie mieliśmy.

Sprawa trwa od września 2020. Takiego przypadku jeszcze nie mieliśmy, mówią członkowie Stowarzyszenia RIO, którzy zajęli się sprawą.

W dniu 29 marca 2021 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach potwierdziło nasze racje uchylając decyzję Wójt Ireny Marcisz o odmowie udostępnienia informacji o nagrodach, premiach i dodatkach. Decyzja Kolegium jest ostateczna, a Wójt ma udostępnić informację publiczną we wnioskowanym zakresie.

Procedowanie w tej sprawie wyglądało jak jazda rollercosterem, sami wielokrotnie zadawaliśmy sobie pytania, czy tak może funkcjonować samorząd?


Wniosek był prosty:

„Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnosimy o udostępnienie informacji w zakresie:
👉a) udostępnienia listy imion i nazwisk pracowników samorządowych, którzy w 2019 oraz 2020 r. otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników samorządowych, oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika samorządowego.
👉b) podanie, czy w stosunku do pracowników samorządowych, którzy (dot. pkt.a) otrzymali nagrody w 2020r. wpływały do organu skargi lub nagrodzone osoby dopuściły się naruszeń prawa, w tym nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych
👉c) podanie, czy w stosunku do pracowników samorządowych, którzy (dot. pkt.a) otrzymali nagrody w 2019r. wpływały do organu skargi lub nagrodzone osoby dopuściły się naruszeń prawa, w tym nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych”


Początkowo Wójt Irena Marcisz odpowiedziała, że wniosek nie jest precyzyjny i nie można ustalić treści żądania wnioskodawcy.

Czego nie rozumie Wójt Gminy Łopuszno? – (rio.org.pl)

Następnie, 6 listopada, zastępca Wójta Gminy Łopuszno, po blisko dwóch miesiącach od wniosku (zapewne po wnikliwej analizie jego treści) stwierdził, że nie może udostępnić listy nagród, premii i dodatków. Dlaczego? Bo jej nie ma !!??

W dniu 09.11.2020 Stowarzyszenie RIO wystosowało pismo do Wójta Gminy Łopuszno, iż w naszej opinii działania organu służą przedłużeniu terminu oraz zniechęceniu nas do podejmowania dalszych działań w tym zakresie.

Wezwaliśmy Wójta, Panią Irenę Marcisz, do właściwej realizacji wniosku wyjaśniając, że w naszym wniosku nie chodzi o jakąś specjalną listę, której organ nie ma, a informację o pracownikach podległych Wójtowi gminy Łopuszno.

Niestety, Wójt Gminy Łopuszno w piśmie z dnia 13.11.2020 uznał, że jest to następny już wniosek i wyznaczył kolejny termin za dwa miesiące.

Wójt Irena Marcisz wezwała nasze Stowarzyszenie do wykazania szczególnego interesu publicznego, z powodu którego miałaby udzielić nam wnioskowanej informacji, ostatecznie decyzją 11.02.2021 odmawiając informacji we wnioskowanym zakresie.

Oceniając zaskarżone rozstrzygnięcie Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło :

  • wniosek nie został załatwiony w sposób przewidziany przepisami ustawy z dnia 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Wójt Irena Marcisz niewłaściwie zinterpretował wniosek Stowarzyszenia RIO
  • Stowarzyszenie zasadnie podnosi, iż Wójt niezasadnie rozszerzył zakres wniosku o nauczycieli o co Stowarzyszenie nie wnosiło,
  • Stowarzyszenie ma rację, że zaskarżona decyzja nie zawiera wszystkich elementów decyzji wymaganych przez prawo,
  • istotnym w sprawie jest fakt, posiadania programu komputerowego umożliwiającego wyselekcjonowanie żądanych informacji,

Kolegium w konkluzji stwierdziło, że z urzędu Kolegium dysponuje wiedzą, iż wójtowie, burmistrzowie zarządzający większymi gminami udostępniają żądaną we wniosku Stowarzyszenia informację publiczną. Skład orzekający stwierdził, że Wójt ma ponownie przeanalizować wniosek, następnie udostępnić informację publiczną w zakresie osób pełniących funkcje publiczne, natomiast co do osób nie pełniących funkcji publicznych organ udostępni informację z przyporządkowaniem do stanowisk.

Równolegle toczy się postępowanie przed Sądem Administracyjnym w Kielcach w związku z nie udzieleniem informacji przez Wójt Irenę Marcisz, dodatkowo Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich rozważa dalsze kroki prawne w związku z możliwością naruszenia praw obywatelskich jakim jest bez wątpienia dostęp do informacji publicznej wynikający wprost z Konstytucji RP

Art. 61. Prawo uzyskiwania informacji o działalności organów


1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Przez 6 miesięcy procedowaliśmy tę sprawę, gdyż  obiecaliśmy mieszkańcom Łopuszna, iż poznają ile na nagrody wydaje Wójt Irena Marcisz.
Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !
1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO